หลักสูตร การเรียน การสอน

            หลักสูตร การเรียน การสอน ของโรงเรียน บ้านคุณหมอ Doctor Kid School เป็น โรงเรียนแนวบูรณาการเน้นวิชาการ ( Montessori + Academic ) ทุกหลักสูตรของโรงเรียน ทั้งหลักสูตร ไทยและ หลักสูตร International School มุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมควบคู่กับวิชาการ มีเป้าหมายให้เด็กนักเรียนทุกคนที่โรงเรียน เป็นเด็กที่มีความสามารถรอบด้าน ( Multiple Intelligence) เป็นคนเก่ง คนดี ที่มีความสุข สนุกตามวัย
      Mission : Balanced Happiness & Success
     คำขวัญ : เรียนเก่ง สอบได้ ไม่เครียด มีความรู้ คู่คุณธรรม
              โรงเรียน บ้านคุณหมอ Doctor Kid School รับนักเรียนตั้งแต่ชั้น เตรียมอนุบาล-อนุบาล 3 มี 2 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตรไทย : เนื้อหาหลักสูตร อ้างอิงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ + เสริมหลักสูตรติวเข้มเพื่อสอบเข้าป.1 โรงเรียนในเครือสาธิต นักเรียนที่เรียนในหลักสูตรนี้จะใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการสื่อสาร ส่วนภาษาอังกฤษจะมีการเรียนเสริมทุกวันในชั้นเรียน นักเรียนที่เรียนหลักสูตรนี้ สามารถ สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ป.1 โรงเรียนในเครือสาธิต และโรงเรียนในเครือคาทอลิกได้
2. หลักสูตร International School : เนื้อหาหลักสูตร อ้างอิงตามหลักสูตรปฐมวัยของประเทศอเมริกา + เสริมหลักสูตรติวเข้มเพื่อสอบเข้าป.1 โรงเรียนในเครือสาธิต นักเรียนที่เรียนในหลักสูตรนี้ จะเรียนกับครูชาวต่างชาติ และจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสารและใช้ชีวิตประจำวัน โดยที่ทางด้านวิชาการและภาษาไทยก็มีเสริมเพิ่มเติมด้วย ดังนั้นนักเรียนที่เรียนหลักสูตรนี้ จึงสามารถสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ป.1 โรงเรียนในเครือสาธิต โรงเรียนในเครือคาทอลิก และโรงเรียนนานาชาติชั้นนำได้
** ทั้ง 2 หลักสูตร จะมีเรียนเสริมทักษะการพัฒนาสมองซีกซ้าย-ซีกขวา ซึ่งเป็นหลักสูตรพัฒนาสมองจากประเทศญี่ปุ่น